Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-02-25 ( Imieniny: Almy, Cezarego)

Biuletyn Informacji Publicznej POPPP w Złotoryi - Nabór na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego w Złotoryi

Nabór na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego w Złotoryi

Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2019 poz. 1282,  z późn. zm.)

 

Dyrektor

Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego

w Złotoryi, ul. Szkolna 1, 59-500 Złotoryja

 

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Główny Księgowy w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli

i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego w Złotoryi w wymiarze

1/1 etatu

 

I . Nazwa i adres jednostki:

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego w Złotoryi,

 1. Szkolna 1, 59-500 Złotoryja.
 1. Określenie stanowiska urzędniczego na które odbywa się nabór:
 2. Nazwa stanowiska: Główny księgowy;
 3. Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu- 40 godzin tygodniowo.

III. Wymagania niezbędne:

1. Spełnienie jednego z poniższych warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych:

a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3- letniej praktyki w księgowości,

b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6- letniej praktyki w księgowości,

c) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów wraz z 3- letnim doświadczeniem w jednostce budżetowej,

2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

3. Nieposzlakowana opinia.

4. Obywatelstwo polskie.

5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz przestępstwa popełnione umyślnie.

Preferowane doświadczenie w pracy w księgowości w administracji publicznej.

 Wymagania dodatkowe:

 1. 3-letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego w jednostce budżetowej.
 2. Znajomość obsługi programów komputerowych w tym finansowo- księgowych, płacowych, obsługujących jednostki sektora finansów publicznych np.: Finanse DDJ, Płatnik ZUS, R2Płatnik.
 3. Znajomość przepisów oświatowych, w tym Karta Nauczyciela, ustawa o systemie oświaty, prawo oświatowe.
 4. Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.
 5. Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej.
 6. Znajomość przepisów podatkowych.
 7. Znajomość przepisów płacowych.
 8. Znajomość przepisów ZUS.
 9. Znajomość ustawy o zamówieniach publicznych.
 10. Znajomość ustawy o finansach publicznych.
 11. Znajomość ustawy o rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych.
 12. Znajomość ustawy Kodeksu Pracy.
 13. Komunikatywność, wysokie umiejętności interpersonalne.
 14. Samodzielność, zdolność logicznego i analitycznego myślenia.
 15. Rzetelność i wysokie poczucie odpowiedzialności.
 16. Umiejętność pracy w zespole, umiejętność rozwiązywania problemów, odporność na stres.
 17. Wysoka kultura osobista.

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Głównego księgowego obejmuje m.in.:

 1. Prowadzenie rachunkowości Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 4. Opracowywanie projektu budżetu oraz nadzór nad jego realizacją.
 5. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego w Złotoryi.
 6. Terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych oraz innych związanych z realizacją zadań jednostki.
 7. Przestrzeganie ustawy o finansach publicznych oraz dyscypliny budżetowej.
 8. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.
 9. Zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych oraz bieżąca kontrola i nadzór w tym zakresie.
 10. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz nadzór nad rozliczeniem inwentaryzacji.
 11. Nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów jednostki.

Wymagane dokumenty aplikacyjne i oświadczenia:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej.
 3. Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni z praw publicznych.
 5. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia informacji z Krajowego Rejestru).

 1. Oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych o następującej treści:

„Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego w Złotoryi, ul. Szkolna 1,  59-500 Złotoryja, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor.
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

- Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego, ul. Szkolna 1, 59-500 Złotoryja,

- e-mail: sekretariat@podnzlotoryja.pl.

3) Dane osobowe (oraz dodatkowe dane np.: do kontaktu, wizerunek i inne - o ile zostaną zawarte w złożonej aplikacji) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego w Złotoryi na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4) W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody - osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5) Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

6) Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do czasu wyłonienia kandydata do zatrudnienia.
7) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

8) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

9) Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego w Złotoryi.

10) Przekazane dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji.”

 1. Oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia umożliwiającego podjęcie pracy na stanowisku Głównego Księgowego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego.
 2. Oświadczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych).

VII. Miejsce i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym: imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego oraz z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego w Złotoryi”

Oferty należy składać w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego w Złotoryi, ul. Szkolna 1, 59-500 Złotoryja - sekretariat w godzinach  od 7.30 do 15.00 w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 23 kwietnia 2021r. do godziny 12.00.

Oferty, które wpłyną do Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego w Złotoryi po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów- nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone nie będą zwracane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego  w Złotoryi zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu w następstwie braku wyłonienia odpowiedniego kandydata.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej ośrodka podnzlotoryja.pl, Biuletynach Informacji Publicznej bip.podn-zlotoryja.pl oraz bip.powiat-zlotoryja.pl oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego w Złotoryi.

Autor: Kazimierz Karst

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-13 12:26:10przez: Kazimierz Karst
Opublikowano:2021-04-13 00:00:00przez: Kazimierz Karst
Zmodyfikowano:2021-04-13 12:25przez: Kazimierz Karst
Podmiot udostępniający: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego
Odwiedziny:990

Rejestr zmian

 • [2021-04-13 12:25:07]Kazimierz Karstutworzenie ogłoszenia

Banery/Logo